Introduktion

Tack för att du besöker denna webbplats www.zebedee.co. Läs dessa användarvillkor innan du använder denna webbplats som drivs av Zebedee Any Angle Ltd, ett företag med säte i England, vars säte är 4 St Peter's Grove, Laceby, DN37 7HD. (registrerat med organisationsnummer 12424141) och registrerat för momsändamål med nummer GB 314348519 ("vi" eller "oss"). Vi driver denna webbplats i syfte att marknadsföra och sälja de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du dessa villkor och i gengäld ger vi dig tillgång till den. Från tid till annan kan vi komma att ändra villkoren, så fortsätt att läsa igenom användningsvillkoren när du går in på eller använder denna webbplats. Om du vid något tillfälle inte vill acceptera dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

Ingen tillit

Även om vi vidtar åtgärder för att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, kan vi inte garantera eller ge någon garanti för att informationen eller materialet på webbplatsen är korrekt, aktuellt eller fullständigt. Vi har inget ansvar för innehåll som tillhandahålls av tredje part och ger dig endast tillgång till sådant innehåll. Vi har ingen skyldighet att kontrollera innehållet i sådan information eller att redigera sådan information som tillhandahålls av tredje part. Vi stöder inte, stödjer, representerar eller garanterar inte sanningshalten, riktigheten eller tillförlitligheten hos någon information från tredje part, och du bekräftar att all tillit till sådan information sker på din egen risk.

Meddelande om upphovsrätt

Alla våra immateriella rättigheter och immateriella rättigheter i samband med webbplatsen är och förblir våra. Detta omfattar varumärken, handelsnamn, patent, registrerad design och upphovsrätt, inklusive alla immateriella rättigheter som härrör från webbplatsens utformning eller funktion. Du samtycker till att respektera våra immateriella rättigheter. Med undantag för vad som är tillåtet enligt dessa villkor får du inte kopiera, ladda ner, överföra, reproducera, skriva ut eller utnyttja material på webbplatsen för kommersiella ändamål.

Ingen garanti

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i den utsträckning som är tillåten enligt gällande lag. Vi tar inget ansvar för de funktioner som finns på webbplatsen och garanterar inte att webbplatsen kommer att fungera utan avbrott eller felfritt eller att eventuella fel kommer att rättas till. Vi garanterar inte att webbplatsen är kompatibel med din datorutrustning eller att webbplatsen eller dess server är fri från fel, virus, maskar eller "trojanska hästar" och vi ansvarar inte för eventuella skador som du kan lida till följd av sådana destruktiva funktioner.

Begränsning av ansvar

Du bekräftar att du använder denna webbplats och dess innehåll på egen risk.
Med undantag för ansvar som vi enligt lag inte kan begränsa eller utesluta, har vi inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part för direkta, indirekta eller följdskador (inklusive utebliven vinst) eller andra skador av något slag, oavsett om de grundar sig på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller annat. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar för vissa skador, så denna begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig i sin helhet.

Lokala lagar och förordningar

Denna webbplats är inte avsedd för personer i en jurisdiktion där det av någon anledning är förbjudet att publicera eller tillhandahålla webbplatsen, och personer som omfattas av ett sådant förbud får inte besöka webbplatsen. De som besöker webbplatsen gör det på eget initiativ och är ansvariga för att följa tillämpliga lokala lagar och förordningar.

Integritetspolicy

Det finns ett antal sidor på den här webbplatsen där du kan ange dina personuppgifter. Se vår integritetspolicy för ytterligare information. Om du samtycker till att vi behåller och använder dina personuppgifter är avsikten att ett sådant samtycke ska gynna en eventuell köpare av vår verksamhet.

Giltighet av bestämmelser och rättsmedel

Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig eller strider mot tillämpliga bestämmelser påverkas inte de återstående bestämmelserna.
Avstående

Inget avstående från oss från någon överträdelse av dessa villkor ska utgöra ett avstående från någon annan överträdelse. Ingen underlåtenhet från vår sida att utöva någon åtgärd ska utgöra ett avstående från rätten att senare utöva denna eller någon annan åtgärd.

Länkar till webbplatsen

Webbplatser eller sidor som denna webbplats är länkad till (förutom andra webbplatser som drivs av oss) är endast för information och har inte granskats av oss. Vi har inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller sidor och tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå till följd av en länk till dessa.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av Englands lagar.